เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

Design and Development of Sliding Platform for Routor.

2018-1-31 · การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค ์เพื่อ1.เพื่ึกษาส ... ภาพที่ 2.1 แสดงเครื่องเร้าเตอร์มือถือชนิดปรับความลึกดวยการหม้ ุน ...

พฤติกรรมการช าระเงินผ่าน Mobile Banking ...

2020-1-16 · ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 2. ประชากรและตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผู้ทาธุรกรรมการชาระเงินผ่าน

การวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Methods Research ...

2016-3-23 · การวิจัยแบบผสมผสาน Mixed Methods Research จุไรรัตน ทองคําช่ื นวิวัฒน 1 Jurairat Thongchumchunwiwat ... รูปแบบทางคณิตศาสตรaเปนเคร่องมือในการวิเคราะหa โดยมี ...

ความตระหนักและแนวปฏิบัติใน ...

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ งหมายเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม ความรู ... โทรศัพท มือถือประกอบด วย ช วงอายุ ระดับการศึกษา และ ...

รายงานการวิจัย เรื่อง

2018-4-27 · งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ ป พ.ศ. 25 52 ประเภทงานวิจัย การวิจัยประยุกต (Applied Research) ขอขอบคุณอาจารย ดร.

ปจจัยความเปนมืออาชีพของนัก ...

วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาความเป0นมืออาชีพของนักบัญชี ประกอบด1วย ด1านทักษะทางป/ญญา ด1านทักษะทาง

รายงานการวิจัย เรื่อง

2018-4-27 · รายงานการวิจัย เรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือก ...

คู มือการเขียนและการพิมพ วิท ...

2015-12-23 · คู มือการเขียนและการพิมพ วิทยานิพนธ และงานวิจัย ... ภูมิหลังและวัตถุประสงค ของการวิจัยโดยสรุป

พฤติกรรมการใชบร้ิการ Mobile Banking ทีÉ ...

2020-5-28 · การวิจัยครัÊงนÊีมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาพฤต ิกรรมการ ... ปริมาณการทาธํุรกรรมผ ่านมือถือจะมีสัดส่วนเพียง ^% ปริมาณการท ...

DPU รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์ ...

2016-3-15 · การวิจัยเรื่อง "รูปแบบการโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือที่มีผลต่อพฤติกรรมการ ... 1.2 จ านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์พ์มือถือไตรมาส 3

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

2019-10-30 · รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ บทที่ 1 บทนํา โครงการพัฒนาระบบอ านสัญญาณโทรศัพท มือถือสําหรับการเฝ าระวังความปลอดภัย 1-1

ลักษณะบ ุคคล ความพึงพอใจและพฤต ...

2010-8-16 · การวิจัยครั้งนี้มีความม ุ งหมายเพ ื่อศึกษาลักษณะส ... เติมเงินโทรศ ัพท มือถือมีความสัมพันธ กับ อายุการศึกษา รายได ...

คู มือ การเขียนรายงานการวิจัย

2017-8-17 · คู มือ การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย เป นการเล าเรื่องราวเหตุการณ และผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ดําเนินการ ...

ผลวิจัยใหม่ชี้ การหยิบมือถือ ...

"การมีบทบาทของมือถือในปัจจุบันทำให้เราไม่สามารถที่จะแยกเรื่องงานและเรื่องอื่นๆ ออกจากชีวิตส่วนตัวได้ ซึ่งมันส่งผลต่อความโรแมนติคใน ...

2561

2020-12-3 · รายงานการวิจัย ฼รืไอง การศึกษาพฤติกรรมการ฿ชຌ฾ทรศัพทຏมือถือทีไมีผลกระทบต຋อสุขภาพของ ... ฾ทรศัพทຏมือถือ..... 33 34 ช สารบัญภาพ ...

ทัศนคติและพฤติกรรมการใช ...

2010-8-20 · ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได ดังนี้ 1. เพศของผู ใช บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือต างกัน มีพฤติกรรมการใช บริการ

คุณหมอฝากเตือน! "เล่นมือถือ ...

2021-9-8 · จะเล่นมือถือช่วงไหนก็ได้ แต่จะ เล่นมือถือก่อนนอน ไม่ด้ายยย!! เพราะการเล่นมือถือก่อนนอน ส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้าน ถ้าอยากรู้ว่าโรคอะไร ...

รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษา ...

2019-2-20 · ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ ... เยาวะชน จากการติดเกมผ่านเครือข่ายออนไลน์ มือถือ และ ...

การผลิตแอพพลิเคชั่นมือถือ ...

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อผลิตแอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อ ...

งานวิจัยเผยคนพกมือถือติดมือ ...

2018-5-11 · งานวิจัยเผยคนพกมือถือติดมือตลอดเวลาเพราะต้อง ... การถือสมาร์ทโฟนหรูๆ ก็คงไม่ต่างจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้า ...

หลักจริยธรรมการท ําวิจัยในคน

2017-2-20 · การวิจัยในสถานการณ ์ฉุกเฉิน (Research in Emergency Situations) - การวิจัยในผู้ป่วยที่ไม่สามารถให ้ความย ินยอมได ้เช่นมีปัญหาทั้งร่างกายและจ …

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ ...

2016-9-30 · ยามาเน่, เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือการแบบ1) ... นราว 30% ของมือถือท้ังหมด โดยแบ่งเป็น เครือข่าย AIS 12.8 ล้านคน, DTAC 10.4 ล้าน ...

รายงานการวิจัย

2014-2-11 · รายงานการวิจัย การศึกษาสมรรถนะการออกแบบส องสว างโดยใช แอลอีดีกําลังสูง ... โทรศัพท ที่ทํางาน 0-2913-2500 ต อ 6322 โทรศัพท มือถือ 08-9104-8499 ...

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือส ...

2019-2-18 · การฝึกอบรมการใชงานแอปพลิเคชัน 31 4.3 การจัดท าคูมือการใชงานแอปพลิเคชัน 33 4.4 การส ารวจความพึงพอใจ 40 4.5 การเปรียบเทียบผล 41

บทที่ 3 วิธีดำเนินงานการวิจัย ...

2021-8-19 · บทที่ 3 วิธีดำเนินงานการวิจัย การดำเนินการวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษาคณะศึกษาสตร์ชั้นปีที่4 สถาบันการพล ...

คูมือแนวทางการดําเนินงานวิจัย

2018-5-30 · 2.3 โครงรางงานวิจัย 20 2.4 การกําหนดรูปแบบงานวิจัย 22 2.5 เกณฑการตรวจงานวิจัยและการใหคะแนน 27 2.6 แบบประเมินและการรายงานผล 30 3.

รายงานการวิจัย

2016-10-10 · การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ... ภำษำที่นิยมใช้ในกำรสื่อสำรกันทั่วโลก จึงถือว่ำภำษำ ...